IS 1 - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and knowledge Formation)

เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า แสวงหาควารู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้

การทดสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3