รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ อุณหภูมิอากาศ  ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ  ลม  เมฆ  ฝน  พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ  เอลนีโญ ลานีญา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก  มลพิษทางอากาศ  การบอกตำแหน่งและการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์  อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ  การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  การลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองของพืช ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เวลา  40  ชั่วโมง     จำนวน  1  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามที่สมวัยและปัจจัยที่มีผลต่อความงาม การดูแลความงามและการเลือกใช้เครื่องสำอาง  เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อความงามและสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อความงามและสุขภาพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม