ผู้จัดทำ

1

ชื่อ – สกุล : นายสราวุธ สุธีรวงศ์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2529 : มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนโพธาวัฒาเสนี
พ.ศ. 2533 : คุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากสถาบันราชภัฎนครปฐม
พ.ศ. 2554 : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2533 : อาจารย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิด จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2534 : อาจารย์ 1 โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.2544 : ครู อันดับ คศ. 2 โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฏร์อุปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน : ครู อันดับ คศ. 3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช. เล่ม 127 ตอนที่ 6 ข หน้า 117 6 มิถุนายน พ.ศ.2553

ผลงาน

 1. เกียรติบัตรผู้มีผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice) และได้นำเสนอในงาน EDUCATIONAL INNOVATION SYMPOSIUM 2007 : From Strategy to Quality of Learners มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2550
 2. เกียรติบัตรมีผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice) ได้นำเสนอผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2550
 3. เกียรติบัตร ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2551
 4. เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 8-9 พ.ย. 2555
 5. เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ชั้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 8-9 พ.ย. 2555
 6. เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 8-9 พ.ย. 2555
 7. เกียรติบัตร ปฏิบัติหน้าที่ บุคคลากรของสถานศึกษาดีเด่น ของ สพม.8 มอบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2556
 8. เกียรติบัตร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 มอบโดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2556
 9. เกียรติบัตร ได้รับการยกย่องในการนำเสนอนวัตกรรมในหัวข้อ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาวิทยาศาสตร์ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2” มอบโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2557
 10. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จ.นนทบุรี มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
 11. รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 มอบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
 12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2557 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
 13. รางวัลเหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
 14. รางวัลเกียรติบัตรระดับดี  การคัดเลือกนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558 มอบโดยสำนักงานการศึกษาภาค 6 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
 15. รางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาเขต 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
 16. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
 17. รางวัลเหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
 18. เกียรติบัตร รางวัลรางวัลที่ 2 ในการประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
 19. เกียรติบัตรในระดับคุณภาพดีมาก การประชุมวิชาการระดับชาติ”การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2559″ มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559
 20. โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับชาติ สื่อการเรียนการสอนประเภท BLOG ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559

ผลงานวิจัย

 • ปี 2556 – ผลการเรียนแบบผสมผสาน วิชาวิทยาศาสตตร์ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • ปี 2557 – รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมด้วยอีเลิร์นนิงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 • ปี 2557 – การเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึึกษาปีที่ 2
 • ปี 2558 – ผลการเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ที่มีต่อทักษะการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 1:39 PM