ระบบหมุนเวียนเลือด

เมื่ออาหารผ่าการย่อยจนขนาดโมเลกุลเล็กแล้วถูกดูดซึมผ่านเชลล์บุผนังลำไส้เข้าสู่หลอดเลือดฝอยเลือดจะลำเลียงอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วนี้ไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย นอกจากอาหารแล้วเลือดยังลำเลียงแก๊ส ของเสีย และสารอื่นๆด้วย

ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหารประกอบด้วย ทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นท่อกลวงยาวติดต่อกันโดยตลอดตั้งแต่ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนักตามลำดับและอวัยวะอื่นๆที่ช่วยในการย่อยอาหาร เช่นต่อมนำ้ลาย ตับ ตับอ่อน ถุงนำ้ดี

่ระบบหายใจ

ในแต่ละวันเราหายใจเข้าและออกตลอดเวลา การหายใจนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของในระบบอวัยวะหายใจ ซึ่งมำหน้าทีี่นำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ออกจากร่างกาย

ระบบประสาท

 ระบบประสาทมีหน้าที่ในการออกคำสั่งการทำงานของกล้ามเนื้อ  ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆทำงาน ระบบประสาทของมนุษย์ที่มีสมองจะมีความคิดและอารมณ์ ระบบประสาทจึงเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์และทำให้มนุษย์มีการเคลื่อนไหว

อาหารและสารอาหาร

สารอาหาร เป็น สารเคมีที่ สิ่งมีชีวิต ต้องการเพื่อการดำรงชีพ และ เติบโต หรือ เป็น สารที่ที่ใช้ในกระบวนการสร้างและสลาย โดยที่สิ่งมีชีวิตนั้นจะรับสารอาหารจากสิ่งแวดล้อมของมัน[1]

การนำเข้า สารอาหาร นั้นต่างกันกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ กัน สัตว์ และ โพรทิสต์ จะนำเข้าสารอาหารโดยระบบการย่อยภายใน ส่วนพืชนั้นจะนำเข้าสารอาหารได้โดยตรงจากดิน ผ่านทางราก หรือนำเข้าสารอาหารจากบรรยากาศ

                                                           

 

อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่เป็นโทษต่อร่างกายและมีประโยชน์โดยทำให้ร่างกายดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และให้พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งพลังงานเหล่านี้นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภท คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร

 

 

สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในอาหารนั้นมีมากมายหลายชนิด จะรวมเรียกว่า “สารอาหาร” การจำแนกสารอาหารตามหลักโภชนาการจะพิจารณาจากปริมาณของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารนั้นๆ มากที่สุดเป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมู่ ดังนี้ คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ เหล่านี้เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญให้เกิดเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อนำไปใช้ควบคุมการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การยืน การนอน การหายใจ เป็นต้น ซึ่งหากแบ่งสารอาหารโดยใช้เกณฑ์การให้พลังงานของสารอาหาร