ยาเสพติด

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ยาเสพติด

 

ยาเสพติด

ความหมายของยาเสพติดและสารเสพติด

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให้ความหมายว่า ยาเสพติด หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น » Read more

ระบบประสาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ระบบประสาท

 

 

ระบบประสาท

ระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมและประสานการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย หลังจากที่รวมรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับระบบต่างๆของร่างกาย ก็จะมีการวิเคราะห์ และสั่งการให้มีการตอบสนองที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลต่างๆของร่างกาย ตอบสนองต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งความต้องกายที่สำคัญที่สุดของร่างกายคือเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด
» Read more

ระบบหายใจ

          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ระบบหายใจ

 

ระบบหายใจ

    เมตาโบลิซึม (Metabolism) คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางชีวเคมีทุกชนิดในร่างกาย อัตราการหายใจจะมีความสัมพันธ์กับเมตาโบลิซึม กล่าวคือ สัตว์ที่มีอัตราการหายใจมากแสดงว่าต้องใช้พลังงานในการดำรงชีพมาก ดังนั้น อัตราเมตาโบลิซึมจะสูง

  โครงสร้างสำหรับการแลกเปลี่ยนก๊าซของคน
ทางเดินอากาศของคน ประกอบด้วย » Read more

ระบบขับถ่าย

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ระบบขับถ่าย

ระบบคับถ่าย

ร่างกายมนุษย์มีกลไกต่าง ๆ คล้ายเครื่องยนต์  ร่างกายต้องใช้พลังงาน  การเผาผลาญพลังงานจะเกิด
ของเสีย  ของเสียที่ร่างกายต้องกำจัดออกไปมีอยู่ 2 ประเภท
1.  สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย
2.  สารที่มีปริมาณมากเกินความต้องการ
ระบบการขับถ่าย เป็นระบบที่ร่างกายขับถ่ายของเสียออกไป  ของเสียในรูปแก๊สคือลมหายใจ  ของเหลวคือเหงื่อและปัสสาวะ  ของเสียในรูปของแข็งคืออุจจาระ

» Read more

ระย่อยอาหาร

 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ระบบย่อยอาหาร

 

 

การย่อยอาหารของคน

การย่อยอาหาร (Digestion)  คือ  กระบวนการแปรสภาพสารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง  เพื่อการดูดซึมเข้าสู่เซลล์

คนมีระบบทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ ลักษณะเป็นท่อ มีอวัยวะทำหน้าที่พิเศษหลายอย่างอยู่ระหว่างช่องเปิดทั้ง 2ช่อง มีเนื้อเยื่อบุผิวปกคลุมด้วยเมือกบุพื้นผิวด้านใน อาหารที่กินเข้าไปเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว คือจากปากผ่านคอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่และไปสิ้นสุดที่ทวารหนัก นอกจากนี้ยังมีต่อมน้ำลาย ถุงน้ำดี  ตับ  ตับอ่อน เป็นอวัยวะพิเศษทำหน้าที่หลั่งเอนไซม์และสารอื่นเข้าสู่บริเวณเฉพาะแห่งของทางเดินอาหาร » Read more

ระบบสืบพันธุ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ระบบสืบพันธุ์

  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

 

1)  รังไข่ (ovary)   ทำหน้าที่ผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งจะกำหนดลักษณะต่างๆในเพศหญิง เช่น ตะโพกผาย เสียงแหลม สำหรับรังไข่จะมี 2 อัน ซึ่งจะอยู่คนละข้างของมดลูกจะมีลักษณะคล้ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยาวประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร

2)  ท่อนำไข่ (Fallopian Tube)  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปีกมดลูก เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างกับมดลูก ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูกและเป็นบริเวณที่อสุจิจะเข้าปฏิสนธิกับไข่ ท่อนำไข่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 6 – 7 เซนติเมตร

3)  มดลูก (uterus)  มีรูปร่างคล้ายผลชมพู่หัวกลับลง กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 – 8 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 เซนติเมตร อยู่ในบริเวณอุ้งกระดูกเชิงกรานระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก ทำหน้าที่เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้วและเป็นที่เจริญเติบโตของทารกในครรภ์

4) ช่องคลอด (vagina) อยู่ต่อจากมดลูกลงมา ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวอสุจิเข้าสู่มดลูกและเป็นทางออกของทารกเมื่อครบกำหนดคลอด

การตกไข่

การตกไข่  หมายถึง  การที่ไข่สุกและออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ โดยปกติรังไข่แต่ละข้างจะสลั » Read more

ระบบหมุนเวียนเลือด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ระบบหมุนเวียนเลือด

 

 ระบบหมุนเวียนเลือด

               ระบบหมุนเวียนเลือด (Circulatory System)

ระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ
น้ำเลือด (plasma)
น้ำเลือดประกอบด้วย » Read more

โครงงานเรื่อง กับดักยุง

คณะผู้จัดทำ

ด.ญ.ปวีณสุดา     สุขดิบ

ด.ญ. ปิยนุช         นุชทองแดง

ด.ญ. สุธิดา          เจียดชาด

อาจารที่ปรึกษา

คุณครู สราวุธ      สุธีรวงศ์

นาง จันทิมา    จันทร์สว่าง

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

15 ธันวาคม 2557

บทคัดย่อ

เราได้พบว่ายุงลายมีการแพร่กระจายมากมาย ถ้าเรามีการกำจัดโดยวิธีการจ้างคนมาพ้นยุงทำให้เรามีรายจ่ายมากขึ้นและเป็นพิษต่อชุมชนของเรา เมื่อเราสำรวจแล้วพบว่ามีร่ายจ่ายมากขึ้นเราจึงประดิาฐ์เครื่องดักยุงนี้ขึ้นมา ทำให้รายจ่ายน้อยลงและสดวกต่อการใช้ด้วย

ที่มาและความสำคัญ

ยุง เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ทำให้เรามีอาการเจ็บหรือคันเมื่อเวลามันกัดจึงทำให้ทุกคนรำคาญกับการกัดของยุง เราจึงประดิษฐ์เครื่องดักยุงขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนมีความสะดวกสบายต่อการนั่งหรือนอนมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1 เพื่อผลิตเครื่องดักยุ่งที่ทำให้ลดคาใช้จ่าย

2 เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้

นิยามเชิงปฏิบัติการ

ยุง หมายถึง สัตว์ชนิดหนึ่งที่นำความเดือดร้อนและโรคต่างๆมาสู่ทุกคน

ระยะเวลาการศึกษา

8 ธันวาคม 2557 – 15 ธันวาคม 2557

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้เครื่องดักยุงที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

2 ได้เครื่องมือที่ลดค่าใช้จ่าย

อุปกณ์และการทดลอง

1.ขวดน้ำพลาสติก

2.กระดาษดำ หรือ  ถุงดำ

3.ยีนส์

4.น้ำตาลทรายแดง

วิธีการประดิษฐ์

1 . ทำโครงฐานโดยใช้ขวดพลาสติก

2 .นำฐานมาต่อกับปากขวดพลาสติก

3.นำยีนส์มาใส่ในขวดพลาสติกที่ทำฐานไว้

4.นำน้ำมาใส่ในขวดพลาสติกและนำฝามาปิดไว้

5.นำถุงดำกรือกระดาษดำมาปิดรอบๆขวดเพื่อให้มีความมืด

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ

1. นำเครื่องดักยุ่งไปวางมุมห้องหรือมุมต่างๆ

2. ทิ้งไว้ 1 คืน และแกะสีดำออกสังเกตว่ามียุ่งอยู่ในขวดที่เตรียมไว้

อธิบายและสรุปผลการทดลอง

จากการทดลองใช้งานเครื่องดังยุ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นพบว่าสามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพคือสามารถดักยุงได้

จากการผลิตพบว่าใช้ทนทุนผลิต 32 บาท โดยประมาณ  ซึ่งเมื่อเทียบราคาตามท้องตลาดซึ้งมีราคาแพงกว่าจึงพบว่าเครื่องมือที่

ผลิตขึ้นมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

 

 

อาหารและสารอาหาร

อาหาร  คือ สิ่งที่นําเขาสูรางกายแลวมีประโยชน์และไม่เป็นโทษทําใหรางกายเจริญเติบโต มีพลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งพลังงานเหล่านี้นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

สารอาหาร คือ โมเลกุลของสารที่สิ่งมีชีวิตนําไปใชในการดํารงชีพไดสารอาหารที่รางกายตองการแบงเปน 6 ประเภทคือ คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร และน้ํา ซึ่งสารอาหารเหลานี้ใหประโยชนตอรางกายตางกันและรางกายตองการในปริมาณที่ไมเทากันดวย » Read more