โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สเปรย์ตะไคร้มะนาวกันยุง

 

โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง สเปรย์ตะไคร้มะนาวกันยุง

จัดทำโดย

ด.ญ.ทองทาน   บุญเวิน เลขที่ 15

ด.ญ.นฤมล   เปลี่ยนสุนทร เลขที่ 21

ด.ญ.นิรัชพร   รักษาวงษ์ เลขที่ 24

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ สราวุธ   สุธีรวงศ์

 

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สเปรย์ตะไคร้มะนาว   จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตะไคร้หอมและมะนาวในการนำมากำจัดยุงและแมลง โดยนำตะไคร้หอม   และน้ำมะนาวมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสเปรย์ตะไคร้มะนาว   และนำไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้ว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใด

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสเปรย์ตะไคร้มะนาว การทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดแมลงโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี โดยมีขั้นตอนการทดลองแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 นำตะไคร้มะนาวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดยุงที่ได้จากธรรมชาติหรือสเปรย์ตะไคร้มะนาว ขั้นตอนที่ 2 นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพโดยการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากสารเคมี และสังเกตผลที่ได้รับ

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

จากข้อมูลทางสาธารณสุข พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและแมลงกัดต่อยจำนวนมาก นอกจากนั้นยังพบว่าคนส่วนใหญ่มีปัญหาทางสุขภาพและระบบทางเดินหายใจเนื่องจากมลพิษและสารเคมีเพิ่มมากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ จึงร่วมกันคิดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการไล่ยุง มด แมลง เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้สิ่งที่มีและหาได้ง่าย จึงมีการจัดทำโครงงานเล่มนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้แทนผลิตภัณฑ์จากสารเคมี
 2. เพื่อศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติสามารถกำจัดยุงลัแมลงได้หรือไม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
 2. ได้ทราบถึงประสิทธิภาพในการกำจัดยุงและแมลงของสเปรย์ตะไคร้มะนาวกันยุงได้
 3. ได้ทราบถึงความแตกต่างทางประสิทธิภาพของสเปรย์ตะไคร้มะนาวกับสารเคมี

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

 1. ศึกษาประสิทธิภาพในการไล่ยุงและแมลงของสเปรย์ตะไคร้มะนาว
 2. ศึกษาประสิทธิภาพในการไล่ยุงและแมลงของสเปรย์ตะไคร้มะนาวเมื่อเทียบกับสารเคมี

สมมุติฐานของการศึกษา

ตอนที่ 1 เมื่อนำสารเคมีมาละลายน้ำใส่ Pocky แล้วจะมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงและแมลงได้

ตอนที่ 2 เมื่อนำตะไคร้หอมและมะนาวมาผสมกันจะทำให้การไล่ยุงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่ก่อให้เกิดกลิ่นอับ

ตัวแปร

ตัวแปรต้น

ตอนที่ 1

สารเคมีซันเจี๋ย

ตอนที่ 2

ตะไคร้หอมและมะนาว

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพในการไล่ยุงและแมลง

ตัวแปรควบคุม

ตอนที่ 1

ปริมาณสารเคมี

ตอนที่ 2

ปริมาณน้ำตะไคร้หอมและมะนาว

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตะไคร้หอม

การจำแนกชนชั้นทางวิทยาศาสตร์

อาณาจักร:     Plantae

(unranked):   Angiosperms

(unranked):   Monocots

(unranked):   Commelinids

อันดับ:           Poales

วงศ์:               Poaceae

สกุล:              Cymbopogon

ชนิด:              C. citratus

คุณสมบัติของตะไคร้หอม

ตะไคร้ (Lemongrass) ชื่อวิทยาศาสตร์ Doragag Staph ชื่อท้องถิ่น จะไคร (ภาคเหนือ) ไคร (ภาคใต้) คาหอม (แม่ฮ่องสอน) เชิดเกรย ,เหลอะเกรย(เขมร-สุรินทร์), ห่อวอตะโป่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)ขี้ไคร้ (อินดี้-สกา) เป็นพืชล้มลุก ความสูงประมาณ 4-6 ฟุต ใบยาวเรียว ปลายใบมีขนหนาม ลำต้นรวมกันเป็นกอ มีกลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อยาวมีดอกเล็กฝอยเป็นจำนวนมาก ตะไคร้เป็นพืชที่สามารถนำส่วนต้นหัวไปประกอบอาหาร และจัดเป็นพืชสมุนไพรด้วย

 มะนาว

การจำแนกชนชั้นทางวิทยาศาสตร์

อาณาจักร:     Plantae

หมวด:            Magnoliophyta

ชั้น:                 Magnoliopsida

อันดับ:           Sapindales

วงศ์:               Rutaceae

สกุล:              Citrus

ชนิด:              C. aurantifolia

 คุณสมบัติของมะนาว

มะนาว (อังกฤษ: Lime) เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุลส้ม (Citrus) ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ำมาก นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์ด้วย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการโครงงาน

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

 1. วัสดุ
  • ตะไคร้หอม
  • มะนาว
  • การบูร
  • น้ำสะอาด
  • ซันเจี๋ย
 1. อุปกรณ์

2.1 เขียง                        2.6 เตาและถ่าน

2.2 ครก                         2.7 ขวดพลาสติกใส

2.3 มีด                           2.8 Pocky

2.4 กรรไกร                   2.9 หม้อ

2.5 หนังสือพิมพ์          2.10 ไฟแช็ก

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

 1. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ

1.1นำตะไคร้มาหั่น  ตำ และใส่ผ้ากรอง

1.2คั้นน้ำมะนาวใส่ขวดพลาสติกใส

ขั้นตอนการทดลอง

ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพในการไล่ยุงและแมลงของสเปรย์ตะไคร้มะนาวไล่ยุงและแมลง

1.1นำตะไคร้หอมที่ห่อด้วยผ้ากรองไปต้มเพื่อสกัดน้ำตะไคร้หอม

1.2เติมน้ำมะนาวลงไป เพื่อเพิ่มความเป็นกรดในการไล่แมลง

1.3เติมการบูรเพื่อลดกลิ่นอับและความอับชื้น เพื่อเป็นการเพิ่มกลิ่นหอม

ตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพในการไล่ยุงและแมลง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสารเคมีซันเจี๋ยละสเปรย์ตะไคร้            มะนาวกันยุง

 • นำสารเคมีซันเจี๋ย มาละลายน้ำแล้วนำมาใส่ Pocky ทดลองฉีด และบันทึกผล
 • นำสเปรย์ตะไคร้มะนาวที่ได้จากการผลิตมาทดลองฉีดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการไล่ยุง แมลง และบันทึกผล
 • สังเกตและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสเปรย์ตะไคร้มะนาวกับสารเคมีซันเจี๋ย

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการจัดทำโครงงาน

ผลการทดลอง

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพในการไล่ยุงและแมลงของสเปรย์ตะไคร้มะนาวกันยุง และ   สารเคมี  ซันเจี๋ยผสมน้ำ เป็นดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้
ซันเจี๋ย     มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงได้ดีแต่มีกลิ่นฉุนเมื่อสูดดมเข้าไปทำให้เกิดอาการเวียนศรีษะ
สเปรย์ตะไคร้มะนาวกันยุง     สามารถไล่ยุงและแมลงได้ดีมีกลิ่นหอมจากตะไคร้และมะนาวนอกจากนั้นยังมีกลิ่นเย็นสดชื่นจากการบูรทำให้ไม่มีกลิ่นอับและยังมัความสามารถในการไล่ยุงไม่แพ้ซินเจี๋ย

 

ตอนที่ 2  ประสิทธิภาพในการไล่ยุงของซันเจี๋ยและสเปรย์ตะไคร้มะนาว

จากการทำการทดลองในตารางตอนที่1พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงและยุงคล้ายกันแต่ซันเจี๋ยจะก่อให้เกิดมลพิษที่สะสมต่อร่างกายและผู้ที่สูดดมเข้าไปจะเป็นการทำลายร่างกายให้เสื่อมโทรมด้วย หรือบางครั้งอาจหมดสติไปแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางคณะได้จัดทำขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลผลิตทางธรรมชาติอาทิ ตะไคร้หอม มะนาว เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วยังมีสรรพคุณในการไล่ยุงไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่ร่างกายด้วย

บทที่ 5

สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินการจัดทำโครงงาน

จากผลการทดลองสรุปได้ดังนี้

1.เมื่อนำสารเคมีซันเจี๋ยมาผสมน้ำปรากฎว่าประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงต่างๆมีประสิทธิภาพที่ดี แต่จะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตกับผู้ที่ใช้สารนี้

2.เมื่อนำตะไคร้หอมและมะนาวมาผ่านกระบวนการทำสเปรย์ตะไค้มะนาวกันยุงผลปรากฎออกมาว่าสามารถไล่แมลงและยุงได้ อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกาย

แสดงว่าประสิทธิภาพของสเปรย์ตะไคร้มะนาวกันยุงมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมีซันเจี๋ยด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของตะไคร้หอมที่สามารถไล่ยุงได้ทำให้ยุงเกิดอาการเหม็นมาบวกกับมะนาวสดๆที่คั้นน้ำออกมามีฤทธิ์ช่วยในการกัดกร่อนทำให้ยุงกลัวหากเราเพิ่มสัดส่วนของน้ำตะไคร้มากขึ้นเท่าไร ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้ดีมากขึ้นตามลำดับ ผิดกับสารเคมีซันเจี๋ย  นอกจากสเปรย์ตะไคร้มะนาวกันยุงจะสามารถทำหน้าที่ในการไล่ยุงและแมลงแล้วยังเป็นสมุนไพรหากเราสูดดมเข้าไปแล้วไม่เกิดสารพิษตกค้างด้วย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทดลอง

1.สามารถนำสเปรย์ตะไคร้มะนาวกันยุงมาใช้ไล่ยุงและแมลงได้

2.สามารถทราบถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของพืชจากธรรมชาติ

3.สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของสารเคมีซันเจี๋ยกับสามารถนำสเปรย์ตะไคร้มะนาวกันยุงได้

Comments

comments