ดิน

ดิน

ตัวชีวัด

  1. สำรวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของหน้าตัดข้างของดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดขึ้น
  2. สำรวจ วิเคราะห์และอธิบาย การใช้ประโยชน์

สาระการเรียนรู้

  1. ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันตามวัตถุต้นกำเนิดดิน ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ สิ่งมีชีวิตและระยะเวลาในการเกิดดิน และตรวจสอบสมบัติบางประการของดิน
  2. ชั้นหน้าตัดแต่ละชั้นแต่ละพื้นที่มีลักษณะ สมบัติ และองค์ประกอบต่างกัน
  3. ดินในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติต่างกันตามสภาพของดิน จึงนำไปใช้ประโยชน์ต่างกัน
  4. การปรับปรุงคุณภาพดินขึ้นอยู่กับสภาพของดิน เพื่อทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์

เนื้อหา

หน้าตัดด้านข้างของดิน

สมบัติบางประการของดิน

 

Comments

comments

ใส่ความเห็น