เกณฑ์และการให้คะแนนการเขียนบล็อก

เกณฑ์และการให้คะแนนการเขียนบล็อก แยกตามองค์ประกอบ 6 ด้านดังนี้

เกณฑ์การประเมิน

 1. เนื้อหาสาระครบถ้วนตรงตามประเด็น

4   หมายถึง  มีเนื้อหาสาระครบถ้วนตรงตามประเด็นที่กำหนดทั้งหมด

3   หมายถึง  มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วนตรงตามประเด็นที่กำหนดทั้งหมด

2   หมายถึง  มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนตรงตามประเด็นแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้

1   หมายถึง  มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง

 1. ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ

4   หมายถึง  เนื้อหาสาระทั้งหมดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา

3   หมายถึง  เนื้อหาสาระเกือบทั้งหมดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา

2   หมายถึง  เนื้อหาสาระบางส่วนถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชา  แต่ต้องแก้ไขบางส่วน

1   หมายถึง  เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาต้องแก้ไขเป็นส่วนใหญ่

 1. ภาษาถูกต้องเหมาะสม

4   หมายถึง  สะกดการันต์ถูกต้อง  ถ้อยคำสำนวนเหมาะสมดีมาก  ลำดับความได้ชัดเจนเข้าใจง่าย

3   หมายถึง   สะกดการันต์ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  ถ้อยคำสำนวนเหมาะสมดีมาก  ลำดับความได้พอใช้

2   หมายถึง   สะกดการันต์มีผิดอยู่บ้าง  ถ้อยคำสำนวนเหมาะสมพอใช้  ลำดับความพอเข้าใจ

1   หมายถึง   สะกดการันต์ผิดมาก  ถ้อยคำสำนวนไม่เหมาะสม ลำดับความได้ไม่ชัดเจน

 1. ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

4   หมายถึง   ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายตั้งแต่ 4 แหล่งขึ้นไป

3   หมายถึง   ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 3 แหล่ง

2   หมายถึง   ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 2 แหล่ง

1   หมายถึง   ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้เพียงแหล่งการเรียนรู้เดียว

 1. รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ

4   หมายถึง   รูปแบบการนำเสนองานแปลกใหม่  น่าสนใจดี  ลำดับเรื่องราวได้ดีมาก

3   หมายถึง    รูปแบบการนำเสนองานน่าสนใจ  ลำดับเรื่องราวได้ดี

2   หมายถึง    รูปแบบการนำเสนองานน่าสนใจพอใช้  ลำดับเรื่องราวได้พอใช้

1   หมายถึง    รูปแบบการนำเสนองานไม่น่าสนใจ  ลำดับเรื่องราวได้ไม่ดี

 1. ประเมินปรับปรุงและแสดงความรู้สึกต่อชิ้นงาน

4   หมายถึง    วิเคราะห์ข้อเด่น  ข้อด้อยของงานได้ชัดเจน  ปรับปรุงพัฒนางานได้เหมาะสม  และแสดงความรู้สึกต่องานทั้งกระบวนการทำงานและผลงาน ได้อย่างชัดเจน

3   หมายถึง    วิเคราะห์ข้อเด่น  ข้อด้อยของงานได้บางส่วน  ปรับปรุงพัฒนางานได้บ้าง  และแสดงความรู้สึกต่องานได้แต่ไม่ครบถ้วน

2   หมายถึง    วิเคราะห์ข้อเด่น  ข้อด้อยของงานได้เล็กน้อย  ปรับปรุงพัฒนางานด้วยตนเองไม่ได้ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้อื่น  แสดงความรู้สึกต่องานได้ไม่ครบถ้วน

1   หมายถึง    วิเคราะห์ข้อเด่น  ข้อด้อยของงานไม่ได้  ไม่ปรับปรุงพัฒนางาน  แสดงความรู้สึกต่องานได้เล็กน้อยหรือไม่แสดงความรู้สึกต่องาน

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  นักเรียนต้องมีพฤติกรรมในแต่ละรายการอย่างน้อยระดับ 2 ขึ้นไป  จำนวน 4 ใน 5 รายการ

เกณฑ์การประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลโดยภาพรวม

ระดับคุณภาพ 4

 1. บันทึกผลงานได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกได้ชัดเจน แนวคิดถูกต้อง  มีประเด็นสำคัญครบถ้วน
 2. ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม ศัพท์วิทยาศาสตร์ถูกต้อง

ระดับคุณภาพ 3

 1. บันทึกผลงานได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกที่มีบางส่วนยังไม่ชัดเจน แนวคิดถูกต้อง  มีประเด็นสำคัญครบถ้วน
 2. ใช้ภาษา ศัพท์วิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้องในบางส่วน

ระดับคุณภาพ 2

 1. บันทึกผลงานยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลักบางส่วนไม่ถูกต้อง  ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมีไม่ครบถ้วน
 2. ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม ศัพท์วิทยาศาสตร์ถูกต้อง

ระดับคุณภาพ 1

 1. บันทึกผลงานไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชัดเจน และแนวคิดหลักส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง
 2. ใช้ภาษา ศัพท์วิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้อง

ที่มาของข้อมูล  หนังสือเตรียมพร้อม  หลักสูตรแกนกลางฯ,51  หน้า 51-52

Comments

comments

ใส่ความเห็น