อาหารเเละสารอาหาร

 

อาหารและสารอาหาร

เว็บไซต

นายรอยไทย {www.thaicadet.org}

อาหาร (Food)

คือ สิ่งที่นําเขาสูรางกายแลวมี
ประโยชนทําใหรางกายเจริญเติบโต มีพลังงานในรางกาย
และชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ

สารอาหาร (Nutrients)

คือ โมเลกุลของสารที่
สิ่งมีชีวิตนําไปใชในการดํารงชีพได
สารอาหารที่รางกายตองการแบงเปน 6 ประเภท
คือ คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร และ
น้ํา ซึ่งสารอาหารเหลานี้ใหประโยชนตอรางกายตางกัน
และรางกายตองการในปริมาณที่ไมเทากันดวย

1. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

สูตรทางเคมีคือ CxH2On ประกอบดวยธาตุ
คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) โดยมี
อัตราสวนระหวาง H:O เปน 2:1 เสมอ เปนสารอาหารที่
พบไดมากที่สุด ทั้งนี้เพราะเกิดจากการสังเคราะหแสงของ
พืช ซึ่งคารโบไฮเดรตที่พืชสะสมมีหลายชนิด เชน แปง
น้ําตาล และเซลลูโลส

 

2. ไขมัน (Lipid of Fat)

สารอาหารที่ประกอบดวยธาตุคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ซึ่งเหมือนกับคารโบไฮเดรต แตตางกันที่อัตราสวนของสารประกอบ (มีปริมาณออกซิเจนนอยกวา แตมีคารบอนและไฮโดรเจนมากกวาสองเทา)

3. โปรตีน (Protein)
เปนสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ และมี
โครงสรางทางโมเลกุลที่ซับซอนกวาคารโบไฮเดรตและ
ไขมัน ตลอดจนเปนสารอาหารในรางกายที่มีปริมาณมาก

4. วิตามิน (Vitamins)
วิตามิน คือ สารอินทรียซึ่งทําหนาที่ควบคุม
ปฏิกิริยาเคมีในรางกายใหดําเนินไปตามปกติและแม
รางกายมนุษยจะตองการวิตามินในปริมาณนอย แตก็ขาด
ไมไดเพราะวิตามินชวยปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ ในรางกาย

5. เกลือแร (Mineral Salt)
ในรางกายของเรามีเกลือแรประมาณรอยละ 5
ของน้ําหนักตัวทั้งหมด ซึ่งในแตละวันรางกายจะขับถาย
เกลือแรออกมาประมาณ 30 กรัม เกลือแรเปน
สารประกอบที่มีอยูทั้งในพืชและสัตวรางกายจะดูดซึม
เกลือแรไปใชประโยชนในรูปของอิออน(Ion) ของธาตุตางๆ
แมรางกายมนุษยจะตองการเกลือแรในปริมาณ
นอย แตก็ขาดไมไดเพราะเกลือแรบางชนิดเปน
สวนประกอบของอวัยวะ เชน กระดูก ฟน หรือเกลือแร
บางชนิดเปนสวนประกอบทางเคมีที่เกี่ยวกับกระบวนการ
เจริญเติบโตของรางกาย

6. น้ํา (Water)
รางกายมนุษยมีน้ําเปนสวนประกอบ 45-75%
ของน้ําหนักตัว เนื้อเยื่อทุกชนิดในรางกายมีน้ําเปน
สวนประกอบ ซึ่งสวนใหญจะสะสมที่กลามเนื้อ อวัยวะ
ภายใน ผิวหนัง และมีอยูนอยที่กระดูก ฟน และสวนที่
เปนไขมันของรางกาย
ตามปกติรางกายจะพยายามรักษาปริมาณน้ําให
คงที่เสมอ แตเมื่อน้ําในรางกายลดลงเนื่องจากสูญเสียน้ํา
เชน เหงื่อออกมาก ทองเดิน อาเจียน เสียเลือด ศูนย
ควบคุมน้ําในสมองจะถูกกระตุนใหรูสึกกระหายน้ํา
ขณะเดียวกันก็จะลดปริมาณการขับน้ําออกจากรางกาย
อยางไรก็ตามการสูญเสียน้ําจากรางกายมาก ๆ อาจทําให
เสียชีวิตได

 

 

 

 

Comments

comments