การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ

เมื่อแสงขาวผ่านทะลุวัตถุหนึ่ง วัตถุนั้นอาจดูดกลืนแสงบางส่วนหรือดูดกลืน
ทั้งหมดหรือไม่ดูดกลืนเลย ถ้าสารดูดกลืนแสงทั้งหมดเราจะมองเห็นวัตถุนั้น
เป็นสีดำ แต่ถ้าวัตถุนั้นไม่ดูดกลืนแสงเลยเราจะมองเห็นวัตถุนั้นเป็นสีขาว แต่ถ้าดูด
กลืนแสงบางส่วนจะเห็นสีที่เป็นสีตรงข้ามตามวงล้อสีที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของ
colors of visible light
ดังนั้น จากตัวอย่างข้างบนจะเห็นว่าวัตถุสีน้ำเงินจะดูดกลืนแสงสีส้ม
ถ้าเขียนกราฟสเปกตรัมการดูดกลืนแสง โดยเขียนกราฟระหว่างความยาวคลื่นและ
ค่าการดูดกลืน (absorbance) จะเห็นว่าบริเวณช่วงคลื่นของแสงสีส้มจะเกิด
สัญญาณหรือพีคการดูดกลืนขึ้น
           ในหัวข้อต่อไปจะยกตัวอย่างสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารประกอบต่างๆ
ตัวอย่างแรก ได้แก่ สารสีที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ในต้นไม้ทำให้ใบมีสีเขียว ดังนั้นถ้านำคลอโรฟิลล์มาพิจารณาสเปกตรัมการดูดกลืน
จะพบว่า คลอโรฟิลล์จะดูดกลืนคลื่นแสงในช่วงแสงสีม่วง-น้ำเงิน และช่วงแสงสีแดง
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพีคการดูดกลืนเกิดขึ้น
รูปที่ 1.9 สเปกตรัมการดูดกลืนของคลอโรฟิลล์

ตัวอย่างที่สอง ได้แก่ สารสีที่เรียกว่าแคโรทีน (carotene) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ในผักผลไม้ที่มีสีอมส้มเช่นในแครอท ดังนั้นถ้านำแคโรทีนมาพิจารณาสเปกตรัม
การดูดกลืนจะพบว่า แคโรทีนจะดูดกลืนคลื่นแสงในช่วงแสงสีม่วง-น้ำเงิน และช่วง
แสงสีเขียว ทำให้มีพีคการดูดกลืนที่กว้างครอบคลุมแสงสีดังกล่าว

                รูปที่ 1.10 สเปกตรัมการดูดกลืนของแคโรทีนอยด์

           จะเห็นว่าจากตัวอย่างที่สอง ถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นสารสีแคโรทีนเป็นสีส้ม
แต่อันที่จริงแล้ว ยังมีแสงสีอื่นได้แก่ สีเหลืองเขียวที่หลงเหลืออยู่บ้าง โดยที่แคโรทีนไม่ได้
ดูดกลืนไปทั้งหมด เพียงแต่ความสามารถของตาเราไม่สามารถจำแนกแสงสีที่เหลืออยู่
เหล่านี้ได้ เราจึงเห็นเฉพาะแสงสีส้มซึ่งเป็นสีที่ไม่ถูกดูดกลืนเลยเท่านั้น

Comments

comments

ใส่ความเห็น