อาหารเเละสารอาหาร

อาหารและสารอาหาร

อาหาร (Food) คือ สิ่งที่นําเขาสูรางกายแลวมีประโยชนทําใหรางกายเจริญเติบโต มีพลังงานในรางกายและชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ
สารอาหาร (Nutrients) คือ โมเลกุลของสารที่สิ่งมีชีวิตนําไปใชในการดํารงชีพไดสารอาหารที่รางกายตองการแบงเปน 6 ประเภทคือ คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร และน้ํา ซึ่งสารอาหารเหลานี้ใหประโยชนตอรางกายตางกันและรางกายตองการในปริมาณที่ไมเทากันดวย

อาหารหลัก๕หมู่เเละประโยชน์

หมู่ที่ 1 นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้งและงา เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี สามารถนำไปเสริมสร้าง ร่างกายให้เจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่อมให้อยู่ในสภาพปกติ เด็กจำเป็นต้องได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี ผู้ใหญ่ ควรเลือกกินโปรตีนที่สามารถย่อยง่ายและมีไขมันต่ำ เช่น เนื้อปลาและควรกินสลับกับถั่วเมล็ดแห้ง

หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน น้าตาล ก๋วยเตี่ยว ขนมจีน บะหมี่ วุ้นเส้น มีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งอาหารสำคัญที่ให้พลังงาน ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือมีใยอาหาร วิตามินและ แร่ธาตุ ไม่ควรกินมากเกินความต้องการเพราะอาหารประเภทนี้ จะถูกเปลี่ยนและเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดโรคอ้วน

หมู่ที่ 3 ผักต่างๆ จะให้วิตามินและเกลือแร่แก่ร่างกายช่วยเสริมสร้างทำให้ร่างกายแข็งแรงมีแรงต้านทานเชื้อโรคและช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติ อาหารหมู่นี้จะมีเส้นใยกากอาหารทำให้ถ่ายอุจจาระง่าย

หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ ให้วิตามินและเกลือแร่ ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง มีแรงต้านทานโรคและมีกากอาหารช่วยทำให้การขับถ่ายของลำไส้เป็นปกติ

หมู่ที่ 5 ไขมันและน้ามัน ให้พลังงานแก่ร่างกาย (มากอาหารในหมู่ที่2 ) และจะสะสมพลังงานที่ได้ไว้ใต้ผิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น บริเวณสะโพก ต้นขา จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและให้พลังงานที่เก็บสะสมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นระยะยาว

ประเภทของสารอาหารและประโยชน์

1.โปรตีน เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุด เรียกว่า กรดอะมิโน ชนิดต่างๆ แหล่งอาหาร ที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีน มาก ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ พืชตระกูลถั่วประโยชน์โปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องการในการสร้างเชลล์เนื้อเยื้อต่างๆ และเป็นส่วนประกอบของ เอมไซม์ ฮอร์โมน ฮีโมโกลบิน และแอนติบอดี หรือภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยให้สมองเจริญเติบโต คนเรามีโปรตีนอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของน้ำหนักตัวประเภทของสารอาหาร

2.คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่มีส่วนประกอบเป็น คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน แหล่งที่ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน ข้าวโพดประโยชน์สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานเพื่อมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ร่างกายต้องการพลังงานจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50-50 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับในหนึ่งวัน เราควรกินคาร์โบไฮเดรตให้ได้ประมาณ 300-400 กรัมต่อวันจึงจะเพียงพอกับปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการ

3. ไขมัน ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไขมันเป็นสารอาหารที่ไม่สามารถละลายในน้ำได้ ไขมันถ้าอยู่ในของแข็งจะเรียกว่า ไข หรือไขมัน ถ้าอยู่ในสภาพของเหลวเรียกว่า น้ำมัน มี 2 ประเภท คือ กรดไขมันอิ่มตัวพบมากในไขมันสัตว์ และกรดไขมันไม่อิ่มตัว พบน้ำมันพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้นประโยชน์ไขมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสารอาหารประเภทอื่นที่มีปริมาณที่เท่าๆกัน ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

4.วิตามิน หมายถึง สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อร่างกาย ร่างกายต้องการในปริมาณที่น้อยวิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เควิตามินที่ละลายในน้ำ ได้แก่ วิตามิน บี ซีประโยชน์วิตามินช่วยให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างของร่างกายทำงานปกติ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ถ้าขาดวิตามินจะทำให้ร่างกายมีความผิดปกติเกิดอาการต่างๆ เช่น เหน็บชา อ่อนเพลีย เกิดโรคบางชนิด

5.เกลือแร่ เป็นเกลือแร่ธาตุบางชนิดที่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบของอวัยวะและเนื้อเยื้อบางอย่าง เช่น กระดูก ฟัน เลือด เป็นส่วนประกอบของสาร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโตภายในร่างกาย เช่น ฮีโมโกลบิน เอมไซม์ ฮอร์โมน เป็นต้น และช่วยควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทำงาน เป็นปกติ

ความต้องการอาหารของแต่ละวัย

ผู้ใหญ่ในวัยทำงาน  เพศชายต้องการพลังงานและอาหาร มากกว่าเพศหญิง เพราะกิจกรรมของเพศชายจะเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน การใช้พลัง การออกกำลังจำนวนมากวัยเรียนและวัยรุ่นหญิงความต้องสารอาหารมากกว่าผู้หญิงอายุประมาณ 20 ขึ้นไปหญิงมีครรภ์ต้องการอาหารเพื่อส่งต่อไปให้ลูกที่อยู่ในครรภ์มากกว่าหญิงไม่ตั้งครรภ์คนป่วยต้องการสารอาหารโปรตีนจำนวนมาก เพื่อซ่อมแซมส่วน ที่สึกหรอคนเมืองหนาวต้องการไขมันมากกว่าคนเมืองร้อนเด็กทารก ต้องการโปรตีนจากนมเพื่อสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์สมองมากกว่าเด็กวัยรุ่น

โทษของการขาดสารอาหารทำให้เกิดโรค

1.โรคที่เกิดจากการขาดสารโปรตีนและแคลอรีอาการโรค  ร่างกายจะผอมแห้ง จะมีการบวมที่ท้อง หน้า ขา ศีรษะโต ผิวหนังเหี่ยวการกินอาหารป้องกันโรค  การดื่มนมวัว หรือนมถั่ว เหลือง เพิ่มขึ้นเพราะน้ำนมเป็นอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารที่สมบูรณ์ที่สุด

2.โรคตาฟาง ตาบอดกลางคืนอาการโรค  ตามืดมัวมองไม่เห็นตอนกลางคืนการกินอาหารป้องกันโรค  กินอาหารประเภทไขมัน และผักใบเขียว ใบเหลือง เช่น มะละกอ คะน้า ตำลึง ไข่ นม มะม่วงสุก ผักบุ้ง

3.โรคหัวใจโตและเต้นเร็ว หอบ เหนื่อยอาการโรค  หัวใจโตและเต้นเร็ว หายใจหอบ เหนื่อยมากการกินอาหารป้องกันโรค  กินอาหารที่มีวิตามินบีหนึ่งเป็นประจำ เช่น ข้าวซ้อมมือ ถั่วเมล็ดแห้ง และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำลาย วิตามินบีหนึ่ง เช่น ปลาร้า หอยดิบ หมาก เมี่ยง ใบชา

4.โรคเหน็บชาอาการโรค  ขา แขนไม่มีแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรงการกินอาหารป้องกันโรค  กินอาหารที่มีวิตามินบีหนึ่งเป็นประจำ เช่น ข้าวซ้อมมือ ถั่วเมล็ดแห้ง และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำลาย วิตามินบีหนึ่ง เช่น ปลาร้า หอยดิบ หมาก เมี่ยง ใบชา

5.โรคอ้วนเกิดจากการที่ร่างกายรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายอาการโรค  มีการสะสมไขมันในร่างกายเกินความจำเป็น โรคอ้วนจะทำให้มีอาการโรคอื่นผสมได้ง่าย เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันการกินอาหารป้องกันโรค  การป้องกันโรคอ้วนให้หมั่นออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีไขมัน ควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรกินยาลดน้ำหนัก

บทสรุป

อาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งอาหารแต่ละประเภทให้ประโยชน์ต่อร่างกายที่เเตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราควรรับประทานอาหารให้ครบ๕หมู่

 

 

Comments

comments